Giỏ hàng

Chính sách thẻ khách hàng thân thiết

 

CHÍNH SÁCH THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

1. Điều kiện cấp thẻ Khách hàng thân thiết

- Khách hàng sẽ được cấp 01 thẻ Khách hàng thân thiết (Advantage Card 10%) sau khi mua sắm 20.000.000 VND trong vòng 06 tháng kể từ hóa đơn mua hàng đầu tiên hoặc 10.000.000 VND/ 01 lần mua;

- Khách hàng sẽ được cấp 01 thẻ Khách hàng thân thiết (Advantage Card 15%) sau khi mua sắm 50.000.000 VND trong vòng 01 năm;

2. Điều kiện duy trì thẻ Khách hàng thân thiết

Mua sắm 20.000.000 VND mỗi năm cho Advantage Card 10%;

Mua sắm 50.000.000 VND mỗi năm cho Advantage Card 15%;

3. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

4. Liên hệ

Hotline CSKH: 0888.096.288                         

Email: cskh.magonn@gmail.com